ab Aluminium
ab-Metal-Elektronik.jpg

AB Aluminiums

salgs- & leveringsbetingelser

 

Anvendelse og gyldighed

Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre anden skriftlig aftale er indgået. Enhver afvigelse herfra, som måtte være anført i købers ordre eller lignende, betragtes som uden gyldighed, såfremt ingen anden skriftlig accept foreligger fra sælgers side.


Tilbud

Skriftligt tilbud fra sælger er, såfremt intet andet er anført, gældende 1 måned fra tilbudsdato. Købers accept af tilbuddet skal være sælger i hænde inden acceptfristens udløb.


Ordrer

En ordre er først bindende for sælger, når sælgers ordrebekræftelse foreligger hos køber. Såfremt køber har indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal disse foreligge skriftligt og være sælger i hænde senest en uge efter ordrebekræftelsens dato.


Priser

Aftalte priser er excl. moms. Med mindre andet er aftalt sker salget ab fabrik. Sælger forbeholder sig ret til at justere den tilbudte salgspris, såfremt der måtte opstå efterfølgende prisændringer på anvendte materialer, transport, energi m.m


Betaling

Betaling skal ske i henhold til de af sælger fastsatte betalingsbetingelser. Sælger forbeholder sig dog retten til at ændre betalingsbetingelserne i tilfælde af, at sælger kommer i besiddelse af oplysninger, som viser, at købers betalingsevne er svækket. Enhver forsinkelse af betalinger giver endvidere sælger ret til at tilbageholde yderligere levering og frigør sælger for enhver anden kontraktlig forpligtelse. Betaling efter forfaldsdato medfører pligt for køber til at betale 2 % i morarente pr. påbegyndt måned


Leveringstid

Leveringstiden fastsættes individuelt enten i sælgers tilbud, hvis et sådan er afgivet af sælger, ellers i sælgers ordrebekræftelse. Leveringstiden regnes fra sælgers ordrebekræftelse, dog tidligst fra det tidspunkt, sælger har modtaget alle specifikationer, herunder godkendte tegninger med angivelse af mål og dimensioner. Såfremt disse specifikationer ikke er modtaget ved ordrebekræftelsen, regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor sælger har modtaget disse. Hvis det er aftalt, at leverancen skal ske efter nærmere angivelse fra køber f.eks. med hensyn til mængde eller leveringstid for delleverancer, skal angivelsen være sælger i hænde på det aftalte tidspunkt. Sker dette ikke, er sælger berettiget til at hæve købet for den resterende leverance. Levering sker i så fald på et af sælger fastlagt tidspunkt. Såfremt der ikke er aftalt en leveringstid, skal sælger snarest muligt efter modtagelsen af købers afkald eller specifikation oplyse sin leveringstid. Eventuel overskridelse af leveringstiden (forsinkelse) berettiger ikke køber til erstatning af nogen art.


Leverancens omfang

Sælger er berettiget til over- eller underlevering på indtil 10 % af det bestilte kvantum, hvor andet ikke er aftalt skriftligt. Over/underlevering indenfor de anførte grænser har ikke prismæssige konsekvenser. Har sælger og køber indgået aftale om specialprofiler og specialprofilerne henstår på lager, skal disse være afhentet inden 6 mdr.


Tolerancer

Her gælder sælgers standardtolerancer på mål og dimensioner, såfremt intet andet er anført.


Værktøjer

Såfremt der til brug for produktionen må tilvirkes værktøj, vil disse værktøjsomkostninger blive debiteret køber. Værktøjerne er konstrueret som en del af sælgers maskinudstyr og er sælgers ejendom. Debiterede værktøjsandele er i alle tilfælde kun en del af de totale omkostninger ved fremstillingen af værktøjerne. Køber betaler alene for retten til at få produceret på værktøjerne.


Sælgers ansvar og købers forpligtelser

Sælger er ikke ansvarlig for om en leverance til en køber egner sig til det påtænkte formål. Ej heller er sælger ansvarlig for rådgivning overfor køber i forbindelse med udarbejdelse af tegninger eller projektering. Sælgers risiko for en leverance ophører, når denne overgives til en selvstændig fragtfører med henblik på videre transport frem til køber. Køber er forpligtet til, så snart denne har modtaget leverancen, at foretage de nødvendige undersøgelser til konstatering af, at leverancen er sket i henhold til kontrakten. Vil køber reklamere over leverancen, er denne forpligtet til at gøre dette skriftligt overfor sælger. Dette skal ske straks efter, at manglen er konstateret ved iværksættelse af sædvanlige undersøgelsesforanstaltninger. Hvis køber vil gøre krav gældende for synlige transportskader, skal køber ved modtagelsen af leverancen give fragtbrevet påtegnelse herom. I tilfælde af, at sælger i medfør af ovenstående bestemmelser er ansvarlig for en defekt ved det leverede, er købers misligholdelsesbeføjelser begrænset til krav om omlevering eller efterlevering. Såfremt sælger ikke er i stand til at omlevere eller efterlevere, har køber krav på tilbagebetaling af den aftalte købesum mod at stille leverancen til sælgers disposition.


Ansvarlighed

Sælger er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som sælger er uden indflydelse på, herunder manglende eller forsinket levering fra sælgers leverandører eller andre leveringsforhindringer, herunder force majeure. Som force majeure anses blandt andet følgende forhold hos sælger eller sælgers leverandører: Naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende forsyninger af råmateriale, svigtende transportmuligheder, import- eller eksportforbud, valutarestriktioner eller mangel på arbejdskraft eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser den sædvanlige produktionsgang, strejker, lock-out, ildebrand eller beskadigelse af sælgers produktionsapparat. Sælger har i tilfælde af leveringshindring, omfattet af nærværende bestemmelse, valget mellem at hæve handlen eller en del heraf, eller levere så snart hindringen for normal levering er bortfaldet.


Returvarer

Har sælger accepteret en leverance som værende mangelfuld, sker returneringen af denne leverance for sælgers regning og risiko, forudsat køber overholder sælgers vejledning vedrørende emballering og forsendelse. Returvarer skal returneres til sælger i original og ubeskadiget emballage. I så fald den originale emballage er beskadiget eller ødelagt, er det købers pligt at sørge for forsvarlig emballering og pakning. Ved returnering af leverancen skal samme forsendelsesmåde anvendes som ved sælgeres fremsendelse ved købet. Sker returneringen af leverancen ikke på den måde, som sælger har foreskrevet, og beskadiges leverancen som følge heraf, fortabes købers mangelindsigelser ligesom køber selv er forpligtet til at betale transporten til sælger.


Annullering og ændringer

Køber er ikke berettiget til at annullere eller ændre en afgivet ordre, medmindre sælger undtagelsesvis skriftligt accepterer dette. I tilfælde af accept af annullering eller ændring, skal køber erstatte sælgers meromkostninger og tab ved annulleringen, dog minimum et beløb, svarende til 10 % af den aftalte købesum excl. merværdiafgift. I andre tilfælde, det vil sige, hvor sælger ikke skriftligt har accepteret en annullering eller en ændring, er køber forpligtet til at stille sælger som om ordren var blevet behørigt opfyldt, og således betale sælger den aftalte købesum med fradrag af sælgeres sparede omkostninger.


Produktansvar

ab Metal A/S er dækket af lovpligtig produktansvarsforsikring, som er gældende i Europa. I intet tilfælde er sælger ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller anden konsekvenstab. Ethvert ulovbestemt produktansvar, udviklet i henhold til dansk retspraksis om erstatning, er således udtrykkeligt fraskrevet.


Værneting m.v

Eventuelle tvistigheder parterne imellem afgøres efter sælgers skøn ved Sø- og Handelsretten i København eller Byretten i Thisted. Afgørelsen sker efter dansk ret. International købelov nr. 733 af 7. december 1989 skal ikke være gældende mellem parterne.